หนังสือรับรองความประพฤติ Police Clearance Certificate

1.  บุคคลชาติไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศและต้องการขอใบรับรองความประพฤติจะต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

      •  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาใบสำคัญการสมรส / หย่า ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาหลักฐานทางการทหาร ( สด.8 , 9 , 43 ฯ ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
      •  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
      •  แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
         ประจำประเทศนั้นๆ ) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือได้ หน้า1 และ หน้า2
      •  หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
      •  หนังสือแสดงความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะนำหนังสือรับรอง
         ความประพฤติไปแสดง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ
      •  ผู้ร้องสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับหนังสือแทนได้
      •  การ บริการของศูนย์บริการฯ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสารใดๆทั้งสิ้น หากผู้ร้องต้อง การให้จัดส่งกลับ
         ทางไปรษณีย์ ขอให้ผู้ร้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและ
         จัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International postage voucher จำนวน 7 ใบ ทั้งนี้ศูนย์
         บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ
     •   ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ


          โดยทำการส่งเอกสารไปที่
:

          ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
          ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          โทรศัพท์  0-2205-2168-9 / 0-2205-2168-9     
          โทรสาร 0-2205-1295 / 0-2205-1295    
          อีเมล์ pcscenter@royalthaipolice.go.th

 
          The Police Clearance Service
          Center.Building 24, Royal Thai Police,
          Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330

          Phone : 0-2205-2168-9 / 0-2205-2168-9
          Fax: 0-2205-1295
          E-mail : pcsc.thaipolice@gmail.com
 

2.  บุคคลชาติไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาาจักรและไอร์แลนด์ประสงค์จะขอ หนังสือรับรองความประพฤติให้
     เตรียมเอกสารประกอบเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองฯ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนดังนี้:

  • สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 3 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ)สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือได้ หน้า1 และ หน้า2
  • กรณีที่จะให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองพร้อมแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวเองมาด้วย

 

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร