กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย Thai people in Republic of Ireland - for cases of passport expiry or loss


กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และประสงค์จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรฯ เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้

1.    ขอใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเพื่อใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)

2.    กรอกแบบฟอร์มบันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด

3.    กรอกแบบฟอร์มบันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3) จำนวน 2 ชุด

4.    กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด

5.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป

6.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด

7.    จัดส่งใบแจ้งความ พร้อมเอกสารประกอบข้างต้นไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ระบุที่มุมซองว่า "ขอหนังสือเดินทางชั่ว
       คราว" กรุณาแนบค่าธรรมเนียมเป็นดร้าฟท์ธนาคาร สั่งจ่าย Royal Thai Embassy จำนวน 10 ปอนด์ สำหรับทำ
       หนังสือเดินทาง และอีก 8 ปอนด์เพื่อเป็นค่าจัดส่งหนังสือเดินทางชั่วคราวกลับไปที่ไอร์แลนด์ (รวมเป็นเงิน 17
       ปอนด์)

ภายหลังจากที่คนไทยในไอร์แลนด์ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ  เพื่อเดินทางไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน


หมายเหตุ:

ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น
 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร