การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี Temporary Passport

หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ได้ อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี machine readable bar code ซึ่งหากนำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ   
 

1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

      1.      ใบแจ้งความ

      2.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

      3.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

      4.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด

      5.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด

      6.      บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3) จำนวน 2 ชุด

      7.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด)

 

2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ

      1.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

      2.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

      3.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด

      4.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด

      5.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด)
   

  

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร