การขอเปลี่ยนชื่อสกุล หลังการจดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนหย่า


การขอเปลี่ยนนามสกุล ในกรณีที่จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า ในสหราชอาณาจักรฯ

 

 
"การเปลี่ยนนามสกุลและคำนำหน้าชื่อ หลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า ในต่างประเทศ สามารถทำได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้น (ทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย)
โดยผู้ร้องจำเป็นต้องติดต่อที่ว่าการอำเภอฯ หรือเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ หากไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถมาขอทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนตนได้"
 

 การนำเอกสารทะเบียนสมรส หรือหย่าของ สหราชอาณาจักรไปใช้ที่ประเทศไทยในการนี้ จะต้องมีการประทับตรารับรอง (Legalisation) ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนำไปยื่นขอเปลี่ยนนามสกุล / คำนำหน้า ที่ว่าการอำเภอฯ หรือ ที่ว่าการเขตฯ

การรับรองเอกสาร เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. เอกสารที่ใช้กรณี สมรส โดย คู่สมรสเดินทางไปดำเนินการด้วยกัน ที่ประเทศไทยทั้งสองฝ่าย

 

1.1.  ใบทะเบียนสมรสตัวจริง ผ่านการรับรองจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO) และประทับตราสถานเอกอัครราชทูตฯ

1.2. เอกสารแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาไทย ที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

2. เอกสารที่ใช้กรณี สมรส โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง (คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน)

 

ใช้เอกสาร 1.1  1.2 และ 

2.1 สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างประเทศ

2.2 บันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุลที่ คู่สมรสลงลายมือยินยอมแล้ว

 

***เอกสาร 2.1 และ 2.2 จะต้องลงลายมือชื่อของคู่สมรสชาวต่างชาติ ประทับตราจากทนายท้องถิ่น หรือ Notary Public และผ่านการรับรองจาก FCO โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตรารับรองในตอนท้าย***

 

3. เอกสารที่ใช้กรณี สมรส โดยคู่สมรสทั้งสองต้องการ มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน (ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปประเทศไทย)

 

ใช้เอกสาร 1.1,1.2, 2.1, 2.2 และ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมนำหนังสือเดินทางไทยตัวจริง และสำเนาหนังสือเดินทางไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ประทับตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบมาด้วย

 

4. เอกสารที่ใช้กรณี หย่าที่ศาลสหราชอาณาจักร กรณีเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง

 

4.1 เอกสารหย่าที่ออกโดยศาลอังกฤษ ผ่านการรับรองกับ FCO

4.2 เอกสารแปล 4.1 เป็นภาษาไทย ผ่านการรับรองกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

5. เอกสารที่ใช้กรณี หย่าที่ศาลสหราชอาณาจักร ขอมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน

 

ใช้เอกสาร 4.1, 4.2 และ หนังสือมอบอำนาจ (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฯ)

โดยให้ระบุในใบมอบอำนาจว่า ขอกลับไปใช้นามสกุลเดิมของตนเอง เนื่องจากหย่า โดยมีหลักฐานการหย่าดังแนบ

 

 
***หมายเหตุ***

 

- เฉพาะกรณี มอบอำนาจจึงจำเป็นต้องมาลงลายมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฯ นอกนั้นสามารถส่งคำร้องทางไปรษณีย์ได้

- การขอติดต่อเพื่อดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ

ใช้เวลาดำเนินการ 2-4 วันทำการ สามารถส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย 8-11 ปอนด์ (ราคาสำหรับส่งใน UK และ Ireland)

 

- ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อหนึ่งตราประทับ รับชำระเป็นเงินสดหรือ UK Postal Order made payable to The Royal Thai Embassy, London 

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร