การนำเงินตราเข้า-ออกประเทศ

บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยว สามารถนำเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศหรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทยได้ตามมูลค่าที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

เงินตราไทย
บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยวสามารถนำติดตัวเดินทางไปต่างประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน 
ยกเว้นการนำออกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย เวียดนาม และมณฑลยูนนาน สามารถนำออกได้ครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อครั้ง แต่หากเกินกว่า 450,000 บาท จะต้องสำแดงรายการเงินตรานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ขณะผ่านด่านศุลกากร
 
หากผู้โดยสารต้องการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย และ นำหลักฐานการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธต.5) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในขณะเดินทางออกนอกประเทศ
 
ในกรณีการนำเข้า บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินตราไทยนำเข้าได้ไม่จำกัดมูลค่า
 
เงินตราต่างประเทศ
 
บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยว สามารถนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่จำกัด แต่หากมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร หากไม่สำแดงหรือสำแดงรายการไม่ถูกต้องมีความผิดทางอาญา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Customs Call Center โทร. 1164 หรือ Customs Clinic โทร. 02-667-7880-1  โทรสาร 02-667-7885  e-mail: customs_clinic@customs.go.th

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร