การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.)

หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity-C.I.) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน  สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งาน 10 วันนับจากวันที่ออกให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย 

การออกหนังสือสำคัญประจำตัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ สามารถเดินทางมาติดต่อได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 12.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

 

กรุณายื่นเอกสารภายในเวลา 12.00

ในการขอรับเอกสารนี้ จะต้องนัดหมายเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์
 

1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

      1.    ใบแจ้งความ

      2.    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

      3.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

      4.    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด

      5.    บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด

      6.    บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3) จำนวน 2 ชุด

      7.    ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด)  


2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ

      1.    หนังสือเดินทางเล่มเดิมและบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

      2.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

      3.    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด

      4.    บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด

      5.    ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด)

 

3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี


 3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว

         
           1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

           2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

           3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 

           4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด

           5.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด

           6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด

           7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

 

 3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

           1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป 

           2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

           3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 

           4.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 1 ชุด

           5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) จำนวน 1 ชุด

           6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด

           7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

           1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

           2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

           3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 

           4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด

           5.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด

           6.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค. 14) หรือบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด

           7.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด

           8.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด

 


 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร