กรณีเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย หรือสถานการณ์ไม่ปกติ

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 
 1. ในสภาวะปกติ
    1.1 กรุณาสำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางหากจำเป็น
    1.2 กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ
    1.3 มีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวตลอดเวลา
    1.4 พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ

2. ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน
    2.1 เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น
    2.2 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว
    2.3 ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกลุ่มเพื่อนคนไทย ให้เพื่อนรู้ว่า เราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน
    2.4 สำรองอาหารเครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น
    2.5 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล
    2.6 ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง

3. เมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

    3.1 ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข 0207 589 2944 ต่อ 5500 หรือเปิดดูคำ
           แนะนำจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ
    3.2 อยู่แต่ในสถานที่พักอาศัยและให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
    3.3 เดินทางออกนอกพื้นที่เกิดเหตุ
    3.4 รวมจุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงลอนดอน หรือวัดไทยที่ใกล้ที่สุด
    3.5 ติดตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง
 

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร