คำถาม-คำตอบ

 

หนังสือเดินทางหาย

คำถาม ข้าพเจ้าทำหนังสือเดินทางหาย ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร
คำตอบ คุณสามารถติดต่อเเละทำหนังสือเดินทางใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

คำถาม ข้าพเจ้าทำหนังสือเดินทางหายเเละภายในมีวีซ่าถาวรของสหราชอาณาจักรอยู่ด้วย ข้าพเข้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ในกรณีนี้ท่านควรจะแจ้งความกับตำรวจของทางสหราชอาณาจักรก่อน เพื่อนำใบแจ้งความมาแนบการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และท่านต้องนำเอกสารยืนยันว่าท่านถือวีซ่าถาวรแนบมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วย

คำถาม ข้าพเจ้าทำหนังสือเดินทางหายและภายในมีวีซ่าของทางสหราชอาณาจักรอยู่ด้วย ข้าพเข้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ท่านควรแจ้งความกับตำรวจของทางสหราชอาณาจักรก่อน เพื่อนำเอกสารมาแนบการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เเละท่านควรนำเอกสารที่ยืนยันว่าท่านถือวีซ่าอยู่จริงแนบมาด้วย

คำถาม ข้าพเจ้ามีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าทำหนังสือเดินทางหาย เเละมีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางใหม่ ณ กรุงลอนดอน ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี ทางไปรษณีย์มายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อใช้เดินทางมาทำหนังสือเดินทางใหม่ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร(ดูรายละเอียดในส่วนของหนังสือเดินทาง )

คำถาม ข้าพเจ้าทำหนังสือเดินทางหายและสหราชอาณาจักรมิได้เป็นถิ่นพำนักข้องข้าพเจ้าข้าพเจ้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ท่านควรจะแจ้งความกับทางตำรวจของสหราชอาณาจักรก่อนแล้วนำเอกสารมาประกอบ การออกหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรณีที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity –C.I) ในกรณีที่ท่านจะเดินทางกลับถิ่นพำนักอื่นนอกจากประเทศไทย ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนจะออกหนังสือเดินทางฉบับชั่วคราว(1 ปี) ให้

ต่ออายุหนังสือเดินทางหรือทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

คำถาม ข้าพเจ้าต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ขณะนี้ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอแนะนำให้ทำหนังสือเดินทางชนิดใหม่ (E-Passport)แทนการต่ออายุ หนังสือเดินทาง ยกเว้นเเต่ในกรณีที่เร่งด่วนมาก ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันกับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จึงสามารถต่อหนังสือเดินทางให้ได้ แต่อายุการใช้งานของหนังสือเดินทางนั้นจะใช้ได้จนถึงวันที่ 28  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คำถาม ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทาง แต่ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ข้าพเจ้าสามารถมาทำด้วยตนเองได้หรือไม่
คำตอบ สำหรับบุคคลชึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์) บิดาและมารดาของบุคคลดังกล่าวต้องมาแสดงตนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติ่มสามารถหาได้จากหน้าหนังสือเดินทาง

คำถาม ข้าพเจ้าต้องการทำหนังสือเดินทางชนิดใหม่ (E-Passport) ข้าพเจ้าต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่
คำตอบ ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า โดยโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข 0207-589-2944 ต่อ 5500 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

คำถาม ข้าพเจ้าต้องเตรียมอะไรบ้างในการทำหนังสือเดินทางชนิดใหม่ (E-Passport)
คำตอบ ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและการทำหนังสือเดินทางชนิดใหม่สามารถจากหัวข้อหนังสือเดินทาง (Passport)

คำถาม ข้าพเจ้ามีวีซ่าของสหราชอาณาจักรอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิมแต่มีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ข้าพเจ้าจะทำอย่างไร
คำตอบ สำหรับวีซ่าที่อยู่ในหนังสือเดินทางฉบับเดิมยังคงมีผลตามกฏหมายของสหราชอาณาจักรเพียงแต่ท่านต้องแนบหนังสือเดินทางทั้งสองฉบับในการเดินทางและการทำนิติกรรมใด ๆ

การเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดในหนังสือเดินทาง

คำถาม ข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการเปลี่ยนนามสกุลของข้าพเจ้าในหนังสือเดินทาง ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ท่านต้องทำการเปลี่ยนนามสกุลของท่านในรายการทะเบียนราษฎร์ อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่อำเภอ ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางได้

คำถาม ข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือเดินทางของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ในหนังสือเดินทางชนิดใหม่ (E-Passport) การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ มิอาจทำได้ ยกเว้นแต่จะทำการยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อนึ่ง ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไม่แนะนำให้ทำการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่ในกรณีที่หนังสือเดินทางเดิมยังสามารถใช้ได้

การถือสองสัญชาติและมีหนังสือเดินทาง 2 เล่มคือ หนังสือเดินทางไทยเเละหน้งสือเดินทางของต่างชาติ

คำถาม ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีหนังสือเดินทางสองเล่ม คือหนังสือเดินทางไทยเเละหนังสือเดินทางต่างชาติ ข้าพเจ้าจะมีวีธีการใช้อย่างไร
คำตอบ เมื่อเดินทางเข้าและออกจากสหราชอาณาจักรให้ใช้หนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร หรือเมื่อเดินทางเข้าและออกจากประเทศไอร์แลนด์ให้ใช้หนังสือเดินทางของไอร์แลนด์ และเมื่อเดินทางเข้าและออกประเทศไทยก็ให้ใช้หนังสือเดินทางไทยได้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่จำกัดระยะเวลา

คำถาม ข้าพเจ้าสามารถใช้หนังสือเดินทางต่างชาติในการเข้าออกประเทศไทยได้หรือไม่
คำตอบ ท่านสามารถใช้หนังสือเดินทางต่างชาติในการเข้าออกประเทศไทยได้ ท่านจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วันโดยไม่ยื่นขอวีซ่าแต่ต้องแสดงตั๋วเดินทางที่จะออกจากประเทศไทย ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพำนักอยู่นานเกินกว่า 30 วันท่านต้องทำการยื่นขอวีซ่า

การทำนิติกรรม

คำถาม
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทำนิติกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมาด้วยตัวเองหรือไม่
คำตอบ ท่านต้องมาแสดงตัวต่อทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ด้วยตัวท่านเอง ท่านไม่สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาทำนิติกรรมแทนท่านได้

แจ้งเกิด และ สูติบัตร
คำถาม ข้าพเจ้าสามารถแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนได้หรือไม่
คำตอบ สำหรับบุตรที่เกิดในสหราชอาณาจักร ท่านสามารถแจ้งเกิดได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

คำถาม ข้าพเจ้าต้องแจ้งเกิดภายในกี่วัน
คำตอบ ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มิได้มีข้อบังคับในการแจ้งเกิดแต่ท่านควรจะแจ้งเกิดบุตรโดยเร็วที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะทำได้

คำถาม ในการแจ้งเกิดบิดาและ/หรือมารดามีความจำเป็นต้องมาเเสดงตนที่่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ด้วยหรือไม่
คำตอบ ในการแจ้งเกิดทั้งบิดาและมารดาต้องมาแสดงตนต่อทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อเอกสารในการแจ้งเกิดของบุตร

คำถาม คนไทยที่เกิดนอกประเทศไทยสามารถเพิ่มชื่อลงชื่อในทะเบียนบ้านในประเทศไทยได้หรือไม่
คำตอบ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย คนไทยเกิดนอกราชอาณาจักรหากมีหนังสือเดินทาง มีสูติบัตร จะสามารถแจ้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านได้

คำถาม คนไทยที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 ที่บิดาเป็นคนไทยและมารดาเป็นคนต่างชาติมีความประสงค์จะขอสูติบัตรจะทำได้อย่างไร
คำตอบ ต้องให้บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสก่อนแล้วจึงแจ้งขอสูติบัตรสัญชาติไทยได้

คำถาม ข้าพเจ้าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดบุตร บุตรของข้าพเจ้าจะได้สูติบัตรหรือไม่
คำตอบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สามารถออกสูติบัตรให้แก่บุตรที่เกิดจากมารดาที่พำนักในสหราชอาณาจักรอย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมายได้

คำถาม ครอบครัวของข้าพเจ้าจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมาย บุตรของข้าพเจ้าสามารถใช้นามสกุลตามมารดาได้หรือไม่
คำตอบ หากบิดาและมารดายินยอม บุตรจะสามารถใช้นามสกุลมารดาแทนได้

คำถาม  ครอบครัวของข้าพเจ้ามิได้จดทะเบียน บุตรของข้าพเจ้าจะใช้นามสกุลใคร
คำตอบ บุตรที่เกิดจากครอบครัวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะใช้นามสกุลตามมารดา อนึ่ง ถ้าหากประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลตามบิดา บิดาต้องให้การยินยอม

บุตรบุญธรรม

คำถาม บุตรบุญธรรมของข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนนามสกุลบนหนังสือเดินทางได้หรือไม่
คำตอบ บุตรบุญธรรมจะต้องยื่นคำร้องรับบุตรบุญธรรมตามกฏหมายไทยเสียก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนนามสกุลบนหนังสือเดินทาง

การจดทะเบียนสมรส และ การหย่า

คำถาม ข้าพเจ้าจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรเเล้ว ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยอีกหรือไม่
คำตอบ ทางกฎหมายของไทยยอมรับการจดทะเบียนสมรสนั้น ท่านไม่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยอีกครั้ง

คำถาม ข้าพเจ้าจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรแล้วมีความประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลตามสามีของข้าพเจ้าในรายการทะเบียนราษฎร์ อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร
คำตอบ ท่านสามารถเดินทางกลับไปเปลี่ยนนามสกุลที่ประเทศไทยได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ท่านจะต้องทำการแปลทะเบียนสมรสที่ทางสหราชอาณาจักรออกให้เป็นภาษาไทยและ

ต้องได้รับการรับรองจาก แผนกนิติกรณ์ของกระทรวงการต่างประเทศก่อน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนนามสกุลของท่านที่ประเทศไทยด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบอำนาจที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการแทนท่านที่ประเทศไทยได้

คำถาม  หญิงไทยให้กำเนิดบุตร บุตรจะมีสัญชาติใด
คำตอบ  คู่สามีภรรยาที่มีการจดทะเบียนหรือไม่มีการจดทะเบียนแล้วถือกำเนิดบุตร บุตรจะได้สัญชาติตามมารดา

คำถาม  ข้าพเจ้าเป็นชายไทยชึ่งสมรสกับภรรยาชาวต่างชาติ ข้าพเจ้าควรทำเช่นไรเพื่อบุตรของข้าพเจ้าจะได้สัญชาติไทย
คำตอบ  ชายไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศลูกถึงจะได้สัญชาติไทย

คำถาม  ข้าพเจ้าสามารถจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับคนรักของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพศเดียวกับข้าพเจ้าได้หรือไม่
คำตอบ  ในปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน

คำถาม  ข้าพเจ้าและ/หรือคนรักของข้าพเจ้าเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่มีอายุมากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ข้าพเจ้าสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่
คำตอบ  ชายและหญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถจดทะเบียนสมรสได้  แต่ต้องให้บิดามารดาทั้งสองฝ่ายยินยอมและมาแสดงตนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในการมาจดทะเบียนสมรสด้วย

คำถาม  สถานภาพการสมรสของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้ว (หย่า คู่สมรสถึงแก่กรรม หรือ ด้วยประการอื่น ๆ) ข้าพเจ้าจะสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้เลยหรือไม่
คำตอบ  สำหรับชายไทย ท่านสามารถจะจดทะเบียนสมรสได้เลย สำหรับฝ่ายหญิงจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์รับรองว่า มิได้ตั้งครรภ์หรือมีคำสั่งศาลให้สมรสได้

คำถาม  ข้าพเจ้าจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายของสหราชอาณาจักร ข้าพเจ้าจะจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทยได้หรือไม่
คำตอบ
  กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายต่างชาติ จะมาจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยไม่ได้

คำถาม  ข้าพเจ้าต้องการจดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ข้าพเจ้าสามารถทำได้ด้วยตนเองเลยหรือไม่
คำตอบ  การจดทะเบียนสมรสหรือหย่าในต่างประเทศคู่สมรสหรือคู่หย่าต้องปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูต และต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน

คำถาม  ข้าพเจ้าได้จดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เเละข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะนำทะเบียนสมรสหรือ ทะเบียนหย่านั้นไปทำนิติกรรมตามกฏหมายของสหราชอาณาจักร ข้าพเจ้าใจใช้ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่านั้นได้หรือไม่
คำตอบ  ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไม่มีผลทางกฏหมายในสหราชอาณาจักร อนึงทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าที่ออกที่ประเทศไทยสามารถนำมาทำนิติกรรมในสห ราชอาณาจักรได้

คำถาม  ข้าพเจ้าต้องการหย่ากับคู่สมรสของข้าพเจ้าซึ่งปัจจุบันมิได้พำนักอยู่ในประเทศเดียวกัน เช่น สามีพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรขณะที่ภรรยาพำนักอยู่ในประเทศไทย ข้าพเจ้าจะทำได้หรือไม่
คำตอบ  การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักกระทำได้ โดยชายและหญิงต้องมีสัญญาหย่าว่าชายจะจดทะเบียนหย่าที่ใด หญิงจะจดทะเบียนหย่าที่ใด และแบ่งทรัพย์สินและการดูแลบุตรอย่างไร

คำถาม  ข้าพเจ้าได้จดทะเบียนหย่าตามกฏหมายของทางสหราชอาณาจักรแล้ว และมีความประสงค์ในการเปลี่ยนบันทึกสถานะครอบครัว เช่น สมรส หรือ โสด ข้าพเจ้าจะทำอย่างไร
คำตอบ  ท่านสามารถทำได้โดยต้องให้หน่วยงานรับรองเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศในประเทศนั้นรับรองจากนั้น แปลเป็นภาษาไทย และให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศรับรองคำแปลอีกครั้งหนึ่ง

คำถาม  ข้าพเจ้าอยากได้หนังสือรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นโสด ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สามารถออกให้ข้าพเจ้าได้หรือไม่
คำตอบ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไม่สามารถออกหนังสือรับรองความเป็นโสดได้แต่ท่านสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นโสดใน ประเทศไทยได้

การทำเรื่องผ่อนผันทหาร

คำถาม
  ข้าพเจ้าต้องการขอผ่อนผันทหาร จะทำอย่างไร
คำตอบ
  ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ออกหนังสือรับรองสถานะว่ากำลังศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศไอร์แลนด์ ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 ปอนด์ โดยให้ยื่นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และสำเนาหนังสือเดินทาง

การถือครองที่ดินในประเทศไทย

คำถาม  ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินในไทยได้หรือไม่
คำตอบ  คนต่างชาติไม่สามารถถือกรรมสิทธิที่ดินในประเทศไทยได้ ยกเว้นแต่ได้กรรมสิทธิในที่ดินในฐานะทายาทโดยชอบธรรม และต้องไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากหน่วยงานของทางรัฐบาลไทย

การรับรองเอกสาร

คำถาม  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้บริการรับรองเอกสารภาษาอังกฤษหรือไม่
คำตอบ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้บริการรับรองเอกสารภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสห ราชอาณาจักรได้ โดยมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 ปอนด์

คำถาม  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้บริการรับรองเอกสารภาษาไทยหรือไม่
คำตอบ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้บริการรับรองเอกสารภาษาไทยได้ อาธิเช่น  รับรองหนังสือเดินทาง รับรองตัวอย่างลายมือชื่อ โดยมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 ปอนด์

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร