การขอหนังสือประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร Military Service Postponement

ชายไทยซึ่งศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์แลนด์ ที่อายุครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ โดยสามารถขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่าอยู่ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ภูมิลำเนาของตนที่ประเทศไทย

เนื่องจากกองทัพบกมีข้อท้วงติงว่า ในการยื่นหนังสือขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารนั้น นักศึกษาไทยมักยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน รวมทั้งหนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้นักศึกษาเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารดังกล่าว ระบุข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วนเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของกองทัพบก นักศึกษาจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้
ยื่นประกอบการร้องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร (ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นแทนได้) ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ ข้างล่างนี้ และส่งสำเนาเอกสารในข้อ1-3 ให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ มิฉะนั้นหนังสือรับรองที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้อาจถูกท้วงติงจากทหาร และทำให้ใช้การไม่ได้ ซึ่งจะมีผลต่อการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

 

เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้มีดังนี้  Download

            1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) 

                และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ถ้ามี

            2. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

            3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาซึ่งจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้

                         3.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศอะไร

                         3.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (นำหลักฐานของสถาบันศึกษามาประกอบด้วย)

                         3.3 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้อมลงชื่อของผู้แปล

                            และส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองการแปล   

                         3.4 การแปลหนังสือรับรอง โปรดตรวจสอบว่าการแปลถูกต้องตามหลักการแปลทุกประการ โดย                                ปรากฏลายมือของผู้แปล ซึ่งต้องเป็นลายมือจริงและมีการพิมพ์กำกับ 'รับรองการแปลถูกต้อง'

 

            4. หนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ

                         4.1 ในการขอหนังสือรับรอง ให้นักศึกษานำสำเนาเอกสารในข้อ 1, 2 และ 3 

                               มายื่น ประกอบด้วย 

                         4.2 ให้เขียนคำร้อง (ใช้แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ

                              เขียนเป็นหนังสือถือสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้) โดยจะต้องระบุด้วยว่า ประสงค์

                              จะขอผ่อนผันกี่ปี

                         4.3 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อได้ทันการ

                               หากมีปัญหาใดๆ (โดยเฉพาะในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน)
 

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

แบบฟอร์มที่ 1 คำร้องนิติกรณ์ และแบบฟอร์มที่ 2 การขอหนังสือรับรอง  Download

ตัวอย่างหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ Download


สามารถมายื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์  

 

 ใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ และมีค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์

การออกหนังสือรับรองอาจมีความล่าช้า หากฉบับแปล ไม่ถูกต้องตามหลักการแปล หรือไม่มีการเขียนกำกับการแปลถูกต้อง หรือหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน

 

 

ปิดรับบัตรคิวเพื่อรับบริการเวลา 12.00 น.  หากประสงค์จะให้ส่งหนังสือกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองมากับคำร้องด้วย

  *****************************************

 

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร