ความตกลงทวิภาคีไทย-สหราชอาณาจ้กร

 

ชื่อดวามตกลง

วนทีลงนาม/แลกเปลียน

หมายเหต

1.

ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ

10 พฤศจิกายน 2493 (แก้ไข เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2520 และเมื่อเดือนมิถุนายน 2522)

ป้จจุบันฝ่ายสหราชอาณาจักรได้ เสนอที่จะให้มีการปรับปรุงบางข้อ บท และฝ่ายไทยอยู่ในระหว่าง การพิจารณา

2.

หนังเอแลกเปลียนระหว่างเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพิเศษที่ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญภายใต้ โครงการความร่วมมือตามแผนโคลัมโบ

20 พฤศจิกายน 2505

สิทธิพิเศษดังกล่าวน่าจะมีน้อยลง เพราะสหราชอาณาจักรยุติการให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ ไทยในปี 2533

3.

ความตกลงว่าด้วยการส,งเสริมและคุ้มครอง การลงทุน

28 พฤศจิกายน 2521

ปัจจุบันจำนวนบริษัทเอกชนขอรับ ความคุ้มครองภายใต้ความตกลง น้อยลง เนื่องจากเห็นว่า การ ขอรับการล่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะทำให้ได้รับเงื่อนไขได้ดืกว่า

4.

อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีชำซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฏากรในส่วนที่ เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้

18 กุมภาพันธ์ 2524

 

5.

ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิด และความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไป ตามคำพิพากษาในคดีอาญา

22 มกราคม 2533

 

6.

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน การส่งกำลังบำรุง

30 มีนาคม 2536

ครอบคลุมตังแต่การล่งกำลัง การ ซ่อมบำรุง จนถึงการฟิก การวิจัย ร่วมและการถ่ายโอนเทคโนโลยี

7.

ความตกลง 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาลไทย-สหราชอาณาจักร-กัมพูชา ว่าด้วยการสร้าง สะพานเชื่อมระหว่างปอยเปตกับคลองลึก

7 มกราคม 2537

 

8.

ความตกลงว่าด้วยการจัดตังและ ดำเนินการสถานีถ่ายทอดวิทยุของบริษัท กระจายเลึยงของสหราชอาณาจักร (BBC) ในประเทศไทย

15 กรกฎาคม 2537

 

9.

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึงกัน

12 กันยายน 2537

ฝ่ายสหราชอาณาจักรได้มีหนังลือ

 

และกันในเรื่องทางอาญาไทย-

(แลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร

ขอให้สนธิสัญญาฯ ครอบคลุมถึง

 

สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540)

Isle of Manึ่งฝ่ายไทยได้มีหนังลือ ตอบรับแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร