การขอหนังสือนำเพื่อประกอบการขอวีซ่ากับสถานทูตฯต่างๆ

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สถานทูตต่างชาติในสหราชอาณาจักรฯ เพื่อเดินทางไปประชุมทางวิชาการหรือทัศนศึกษาในต่างประเทศ สามารถขอหนังสือนำเพื่อประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตราได้

หลักฐานประกอบ

1.    คำร้องขอนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด โปรดระบุชื่อประเทศที่ต้องการไป และวันเดินทางไป - กลับ และระบุสถานทูตฯ ที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่า

2.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

3.    สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่เรียน

4.    สำเนาหลักฐานวีซ่าที่ใช้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ


หมายเหตุ:

กรุณา ระบุกำหนดการเดินทางให้ชัดเจน โดยสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์  กรุณาระบุบมุมซอง "ขอหนังสือนำ" หากประสงค์จะให้ส่งหนังสือนำกลับทางไปรษณีย์กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองมากับคำร้องด้วย

 
ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ
 

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือนำ

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร